CHOOSE YOUR TEXTURE

Dye Friendly, No Shedding, No Tangling. 

100% Human BRAZILIAN hair